Tanımı: Sistit esas olarak mesane olmak üzere alt üriner sistemin infeksiyonudur.. Sistit kadınları erkeklerden daha sık etkiler. İnfeksiyonun yayılım yolu periüretral/vaginal  veya fekal floradan yukarı doğru çıkıştır.

Renal, toplayıcı sistem ya da mesanede bakteri  varlığı ile piyüri ve klinik semptomların eşlik ettiği üriner sistem infeksiyonları en sık görülen bakteriyel  infeksiyonlardır.  İdrar yolu infeksiyonlarında en sık  (%50-90) izole edilen bakteri  Escherichia coli’ dir. Diğer sık rastlanan etkenler Klebsiella spp., Proteus spp, Staphilocossus spp. ‘ dir.  Bakteriler üriner sisteme hematojen, lenfatik veya asendan yolla ulaşırlar. Üriner sistem infeksiyonları:  Akut nonkomplike sistit, akut nonkomplike pyelofefrit, komplike üriner sistem infeksiyonu, erkeklerde üriner sistem infeksiyonu , asemptomatik  bakteriüri ve rekürren üriner sistem infeksiyonları olarak beşe ayrılmıştır. Akut nonkomplike sistit  en sık rastlanan klinik formdur.

Şikayetleri: Sistitte dizüri , sık idrara çıkma, sıkışma hissi, suprapubik hassasiyet gibi şikayetler  görülebilir. 

Bulguları: Bu hastaların yaklaşık  %70’inde infeksiyon, mesane ve üretra mukozası üst  tabakaları ile sınırlıdır.  Yedi günden uzun süren semptomları  olan veya yakında geçirilmiş bir üriner sistem infeksiyonu öyküsü olan ve sosyoekonomik düzeyi düşük hastalarda pyelonefrit riski yüksektir.

Tanısı için neler yapılmalıdır:

Sistit tanısında hastanın klinik belirti ve bulguları, idrar yolunun  bakteriyel invazyonuna karşı ortaya çıkan inflamatuar yanıt, idrarda pyüri varlığı ve  idrar kültüründe bakteriüri saptanması önemlidir.

Tedavisi için neler yapılmalıdır:

Basit sistitlerde üç gün tedavi, hasta diyabetik ise, semptomların süresi yedi günden uzunsa, yakın geçmişte üriner sistem infeksiyonu varsa, hasta 65 yaş üzerinde ise veya hasta gebe ise yedi gün tedavi  verilir. Yılda üç kez veya daha fazla alt idrar yolu infeksiyonu geçiren kadınlarda koruyucu tedavi uygulanmalıdır.